HMS

Helse, miljø og sikkerhet skal alltid stå i fokus.


HMS-arbeidet er et lederansvar som skal drives i samsvar med CTM Lyngs visjon, verdier og forretningsetikk, lover og myndighetskrav samt CTM Lyngs frivillige sertifiseringer og avtaler. HMS-arbeidet har til hensikt å skape sikre og sunne arbeidsplasser, verne om ytre miljø og beskytte eiendom.

  • Vi skal ta hensyn til helse, miljø og sikkerhet i absolutt alle vurderinger.
  • HMS-vurderinger er det første vi skal gjøre hver dag på en systematisk måte.
  • HMS er et lederansvar som skal bidra til at alle jobber i henhold til CTM´s visjon, verdier og forretningsetikk.
  • Vi skal bruke rutinen ”Risiko for Uønskede Hendelser” (RUH) som et verktøy for å sikre både personell, verdier og eiendom.
  • HMS-kravene finner vi i vårt internkontrollsystem og har til hensikt å skape sikre arbeidsplasser. Vi vet at flere oppdrag vil medføre risiko. For å håndtere risikoen gjør vi alltid en «Sikker Jobb-Analyse» (SJA) før jobben starter.
  • CTM Lyng har klare mål om minimalt med ulykker og sykefravær og vi skal alltid fokusere på minimal forurensning av miljøet.
  • Som ansatt i CTM Lyng har vi alle et ansvar for å realisere vår HMS–policy. Det er den beste måten å beholde en sikker og trygg arbeidsplass.
  • Alle ansatte skal bidra til å realisere denne policy i CTM Lyngs aktiviteter slik at våre mål nås.
  • Den enkelte ansattes integritet skal beskyttes med hensyn til HMS-aktivitet.

Positiv bedriftskultur


Med HMS for en positiv bedriftskultur

CTM Lyng skal være en attraktiv arbeidsplass med stolte, engasjerte og lojale medarbeidere som er innstilt på å prestere sitt beste. I fellesskap skal vi skape en sterk og positiv bedriftskultur hvor vi systematisk jobber for å oppnå bedriftens målsettinger. Gjennom hardt og målrettet arbeid skal vi fortsette med å skape arbeidsplasser som både er trygge og utfordrende for alle våre medarbeidere.

Helse
CTM Lyng skal jobbe målrettet og systematisk med å forebygge helseproblemer og redusere sykefraværet. Vi jobber tett sammen med NAV ift tilrettelegging og fleksibilitet for eksisterende og nye ansatte, med ulike utfordringer.

Miljø
Vårt virke er utvikling og produksjon av produkter for bedre sikkerhet og trygghet, samt reduksjon av energiforbruk. Ved beslutninger der miljøet kan påvirkes, vil vi søke løsninger som er til det beste for miljøet. Vi baserer så mye som mulig av vår produksjon på lokal og nasjonal produksjon, noe som har mye å si for miljøet. Vi vil videre sørge for at våre medarbeidere som kan påvirke miljøet i sitt daglige arbeid, har høy miljøkompetanse og utøver miljøsikker behandling av avfall.

Sikkerhet
CTM Lyng skal ha en bedriftskultur hvor sikkerhet har høyeste prioritet og hvor alle i organisasjonen til enhver tid viser dette gjennom sine handlinger – ved å ivareta egen og hverandres sikkerhet. Våre verne- og sikkerhetsrutiner er grunnleggende i utførelsen av det daglige arbeidet og skal bidra til at CTM Lyng fremstår som en trygg og sikker arbeidsplass.